ട്രൈക്കോഡെർമ കേക്ക് നിർമ്മാണവുമായി കണ്ണൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം

തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗമാണ് ഫൈറ്റോഫ്തോറ പാമിവോറ എന്ന കുമിൾ മൂലം ഉണ്ടകുന്ന കൂമ്പ്ചീയൽ രോഗം . നാമ്പോല വാടി അഴുകി നശിക്ക...

Continue reading