തെങ്ങിന്റെ വെള്ളക്ക കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാം

മണ്ണിന്റെ അമിതമായ അമ്ലത്വം, നീർവാർച്ചക്കുറവ്നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരൾച്ച, ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ, മൂലകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, യഥാസമയം പരാഗണം നടക്കാതിര...

Continue reading